Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Terrex Translations (TxT) (hierna ‘TxT’ genoemd) en de opdrachtgever, met uitsluiting van de Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij TxT met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd (onder schriftelijk wordt ook e-mail verstaan).

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van TxT zijn vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van TxT of, indien geen offerte is uitgebracht, door schriftelijke bevestiging van TxT van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien TxT vóór de offerte de volledige tekst niet heeft kunnen inzien, kan TxT na aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen.
2.3 TxT mag als de opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan TxT heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens, namens en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan TxT zijn verstrekt.

Artikel 3 – Wijziging/intrekking van opdrachten

3.1 TxT behoudt zich het recht voor om leveringstermijn of honorarium aan te passen, indien de opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard, ter beoordeling door TxT, wenst aan te brengen in de verstrekte opdracht.
3.2 Wijzigingen in de opdracht na totstandkoming van de overeenkomst worden na acceptatie door TxT schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.
3.3 Indien een opdracht na bevestiging door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de opdrachtgever betaling verschuldigd van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht. De kosten van het reeds uitgevoerde deel zal naar redelijkheid door TxT worden berekend.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 TxT verplicht zich in alle gevallen zorg te dragen voor uitvoering van de opdracht naar beste weten en kunnen.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft TxT het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren
4.3 TxT zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. TxT zal de in 4.2 bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. TxT is niet verantwoordelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door bedoelde derde indien TxT aannemelijk kan maken deze schending niet te kunnen hebben voorkomen.
4.4 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek van TxT inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Termijn en tijdstip van levering

5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. TxT is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. TxT is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.3 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 6 – Honorarium en betaling

6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht.
6.2 Tarieven worden in beginsel berekend aan de hand van het aantal woorden in de brontekst, tenzij door TxT met de opdrachtgever anders is overeengekomen.
6.3 Alle bedragen worden vermeld exclusief btw.
6.4 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld.
6.5 Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, in geval van niet tijdige betaling zijn geheel en uitsluitend voor rekening van de opdrachtgever.
6.6 TxT heeft het recht van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of (aanvullende) zekerheid in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf (5) werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe een zekerheid als hiervoor bedoeld heeft gesteld, heeft TxT het recht haar verplichtingen voor een door haar bepaalde termijn op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt TxT het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden. Pagina 3 van 4
6.7 TxT heeft het recht betaling in gedeelten tijdens de uitvoering van de opdracht te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever in een dergelijk geval de betalingsverplichtingen volgens artikel 6.4 niet nakomt, heeft TxT het recht haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt TxT het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.
6.8 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door TxT aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen de volgens artikel 6.4 geldende betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van de opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.

Artikel 7 – Recht op reclamatie

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan TxT kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na levering van de vertaling schriftelijk aan TxT te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever in géén geval van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de klacht gegrond is, zal TxT het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen.
7.3 Het recht op reclamatie van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of laten bewerken en/of indien de opdrachtgever het geleverde aan een derde partij heeft verstrekt.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

8.1 TxT is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan TxT toerekenbare tekortkoming. TxT is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. btw van de betreffende opdracht.
8.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft TxT van iedere aansprakelijkheid.
8.3 De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s behelst voor letselschade blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal TxT vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met letselschade voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde
8.4 TxT is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. TxT is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
8.5 De opdrachtgever verplicht zich ertoe met het verstrekken van de opdracht aan TxT om TxT te vrijwaren voor alle aanspraken van derden waarin TxT geen aansprakelijkheid aanvaart doch niettemin door derden wordt aangesproken. Pagina 4 van 4

Artikel 9 – Ontbinding

9.1 TxT is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet en in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. TxT kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.
9.2 Indien TxT door omstandigheden die niet voor haar rekening komen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft TxT zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Dergelijke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transport- belemmeringen, maatregelen van overheidswege of andere omstandigheden waarop TxT geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 10 – Auteursrechten

10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoudt TxT het auteursrecht op de door haar vervaardigde vertalingen en andere teksten.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart TxT tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en TxT is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.
11.3 Indien de opdrachtgever TxT juridisch aansprakelijk stelt, dient dit te allen tijde in Nederland te gebeuren. 

Artikel 12 – Wijziging Algemene voorwaarden

12.1 TxT is te allen tijde gerechtigd de Algemene voorwaarden zonder nadere aankondiging te wijzigen.
12.2 Een recente versie van deze Algemene voorwaarden is altijd ter inzage terug te vinden op https://terrex-translations.nl